Tidsfrister ved reklamation over mangler ved Heste

Har du opdaget at din nyindkøbte hest lider af en skjult mangel, er det vigtigt at være opmærksom på reklamationsfristerne, så du når at få reklameret i tide.

Indenfor køberetten arbejder vi med henholdsvis den relative og den absolutte reklamationsfrist.
Den relative reklamationsfrist betyder, hvor hurtigt vi skal reklamere, efter vi har opdaget manglen.
Den absolutte reklamationsfrist angiver, hvor lang tid efter vi har købt hesten, vi kan gøre mangler gældende.
Vi skelner mellem de tre forskellige typer køb; handelskøb (professionel køber af professionel), forbrugerkøb (privat køber af professionel) og civilkøb (alle handler, hvor sælger er privat).

Den absolutte reklamationsfrist

Køber har en frist på 2 år fra leveringstidspunktet til at reklamere over skjulte mangler ved hesten.
Hvis sælger har handlet svigagtigt (ond tro), kan bestemmelsen dog bortfalde, således at køber kan reklamere udover 2 års fristen.
Bestemmelsen kan ved aftale fraviges i civil- og handelskøb. Det kan derfor lovligt aftales en kortere frist end de 2 år i købekontrakten.
I forbrugerkøb er reglen med 2 års reklamation ufravigelig og i modsætning til civil- og handelskøb kan der derfor ikke i forbrugerkøb retmæssigt accepteres en kortere frist end de 2 år.
Vedrørende selve reklamationen er det tilstrækkeligt, at køber i sin reklamation gør opmærksom på, at hesten er behæftet med en skjult mangel, og at køber ønsker at reklamere over dette, en såkaldt neutral reklamation, hvilket betyder, at køber endnu ikke har gjort gældende, hvilken mangelsbeføjelse han ønsker at benytte sig af.

Den relative reklamationsfrist

handelskøb foreligger den korteste reklamationsfrist, idet køber skal meddele sælger sin reklamation “straks”. I civilkøb, derimod, er fristen “uden ugrundet ophold”. Denne forskel hænger sammen med, at køber i handelskøb har en pligt til at undersøge hesten, straks efter modtagelsen, om alt er i orden. Det er derfor en naturlig konsekvens, at der i handelskøb skal reklameres straks, da sælger ellers må formode, at køber ved sin undersøgelse af hesten fandt alt værende i orden.

Denne bestemmelse kan fraviges ved aftale i både handelskøb og civilkøb, og der kan således aftales en frist efter parternes ønske.
Såfremt køber ønsker at hæve købet, skal der afgives en specificeret reklamation, hvorimod der kun kræves neutral reklamation, såfremt køber ønsker at beholde salgsgenstanden og kræve afslag i købesummen eller erstatning for manglen.

Denne specificerede reklamation skal ske uden ugrundet ophold, uanset om det er i handelskøb eller civilkøb. Dermed gives der køberen i handelskøb lidt mere tid til at overveje situationen nærmere, mens der ved neutral reklamation skal gives meddelelse “straks”.

civilkøb foreligger der ikke en undersøgelsespligt, som der gør i handelskøb. Det kan dog ikke konkluderes, at der ikke pålægges den civile køber en form for undersøgelsespligt. Alt efter omstændighederne, påhviler der også køber en form for undersøgelsespligt, om end i en noget mere lempelig udgave end i handelskøb.

forbrugerkøb skal reklamationen ske indenfor rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. Reklamation indenfor 2 måneder, er altid rettidigt i forbrugerkøb.
Bestemmelsen i forbrugerkøb er væsentligt lempet i forhold til civilkøb, og med den forskel, at der i forbrugerkøb alene kræves neutral reklamation.

Denne lempelse i kravene for reklamation er begrundet i, at forbrugeren ofte kan være i tvivl om sin retsstilling og derfor have behov for betænkningstid samt mulighed for at rådføre sig med andre. Det lempelige krav til, at der alene kræves neutral reklamation, er også begrundet i forbrugerens usikkerhed i forhold til, hvilke beføjelser forbrugeren har ret til og ønsker at benytte sig af.

Retspraksis viser, at fristen på 2 måneder ikke anses som endegyldig. I en sag, besluttede retten, at forbrugeren havde reklameret rettidigt, selvom reklamationen skete 2 måneder og 10 dage, efter forbrugeren havde opdaget manglen ved hesten. Forbrugeren havde i denne periode forsøgt at få dækket sit tab igennem den tegnede uanvendelighedsforsikring på hesten, dog med afslag til følge. Efterfølgende havde forbrugeren søgt råd og vejledning hos dyrlæger, før forbrugeren havde rettet henvendelse om reklamation til sælgeren. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Få mere at vide

Advokatfuldmægtig Linda Ibsen er specialist i heste-ret, herunder mangler ved heste, og er selv både ivrig rytter og stutteri-ejer. Kontakt Linda for rådgivning omkring alle juridiske forhold relateret til heste.