Om os

Vores advokater

Vores advokater og advokatfuldmægtige er højt specialiserede indenfor alle juridiske kernediscipliner, og vi rådgiver altid på et højt fagligt niveau.

Alle vores advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet, eller utilfredshed med det af advokaten udførte arbejde, kan klienten klage over salærets størrelse eller advokatens adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. 

Formalia

Paragraf Advokaterne er etableret på følgende adresser:

  • Torvegade 1D
    8963 Auning
  • Østergade 15, 1. sal
    8370 Hadsten.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 82 82 82 42 samt på email-adressen info@paragrafadvokaterne.dk.
Vores CVR-nummer er: 37561509.

Paragraf Advokaterne ApS er organiseret som et anpartsselskab.

Vores historie

I 1899 begyndte sagfører F. C. Boldsen sagførervirksomhed i Auning, nærmere bestemt på Auning Gæstgivergaard, hvor Boldsen havde kontortid “præcis hver onsdag eftermiddag efter kl. 3…“.

Boldsen var i 1906 blandt stifterne af Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, nu Djurslands Bank A/S. Banken flyttede ind på adressen Torvegade 2A i 1906. Det samme gjorde Boldsen som sagfører og bankens juridiske direktør.

I 1907 blev A. A. Olsen optaget som kompagnon, og i 1951 afstod Olsen virksomheden til sagførerne Søren G. Nielsen og C. A. Meilvang. Fra 1984-2016 var 2. generation Meilvang – Lars – indehaver af virksomheden. Efter Lars Meilvangs død i marts 2016 overtog advokat Søren Vasegaard Andreasen virksomheden under navnet “Advokat Søren V. Andreasen ApS”.

Pr. 1. januar 2018 har vi skiftet navn til “Paragraf Advokaterne ApS”.

Virksomheden er i dag ejet af advokat (H) Søren Vasegaard Andreasen.

Vi kan tilbyde en alsidig advokatvirksomhed, der løser alle juridiske opgaver. Vores målsætning er at yde højt kvalificeret juridisk rådgivning i en uhøjtidelig atmosfære, hvor både klienter og medarbejdere trives – med respekt for tradition og vilje til fornyelse.

Bankforbindelser

Advokatfirmaet har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Forsikring

Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves. Ansvarsforsikring er tegnet hos og garanti stillet af HDI Danmark A/S, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.