HJEM -
PERSONDATAPOLITIK

PERSONSDATAPOLITIK

Persondatapolitik

Paragraf Advokaterne ApS opdaterer sin persondatapolitik, så denne lever op til persondataforordningen om databeskyttelse, også kaldet GDPR, som trådte i kraft den 25. maj 2018

Se her vores persondatapolitik om hvordan Paragraf Advokaterne ApS behandler dine data, og hvilke rettigheder du har når du afgiver data til os.

Efter databeskyttelsesforordningen som træder i kraft den 25. maj 2018, har vi pligt til at oplyse dig om følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Automatiske afgø
 9. relser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet


Nedenfor finder du en beskrivelse af ovenstående punkter i forhold til de oplysninger vi skal give dig.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Søren V. Andreasen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Søren V. Andreasen – Paragraf Advokaterne ApS
Torvegade 1D 8963 Auning
CVR-nr. 37561509
Telefon: 86 48 33 22
Mail: info@paragrafadvokaterne.dk

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Til sagsbehandling vedr. din konkrete sag, retssager, inkassovirksomhed, indhentelse af dokumenter og forfølgelse af retskrav.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, som pålægger os at behandle personoplysninger i de artiklens stk. 1-4 nævnte punkter.
  Herunder reglerne i hvidvaskloven samt andre love og regler der pålægger os at behandle dine oplysninger. Derudover behandles dine personoplysninger med dit samtykke til behandling.


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at forfølge en berettiget interesse hvor hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

 1. Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, som defineret i persondataforordningens artikel 4:

 • Almindelige personoplysninger
 • CPR-numre
 • Straffedomme og lovovertrædelser (hvis disse er indsamlet)
 • Følsomme personoplysninger (hvis disse er indsamlet)

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Relevante modtagere ift. den konkrete sag. F.eks. politiet, andre offentlige myndigheder, rådgivere, advokater eller databehandlere.

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra


Dine oplysninger indhentes dels fra dine egne opgivne oplysninger, samt offentlige tilgængelige kilder eller evt. modparts opgivne oplysninger.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på bogføringslovens bestemmelser om den tidsmæssige udstrækning af opbevaringen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering


Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.