PRIVATE OG ERHVERV -
SAGSOMRÅDER

LEJERET

Lejeret

Skal du have udarbejdet en lejekontrakt, eller er du som udlejer eller lejer havnet i en lejeretlig konflikt, og har du behov for advokat rådgivning? Vi bistår både udlejere og lejere i forbindelse med almen rådgivning, udarbejdelse af lejekontrakter og tvister indenfor lejelovgivningen.

Vores advokater har stor erfaring inden for lejeretten. Vores sekretærer er særligt uddannet til opgørelse af lejekrav, udfærdigelse af påkrav og fogedbegæringer mv.

Gennem vores ejendomsadministration varetager vi desuden huslejeopkrævninger, bogføring og udarbejdelse af regnskaber og løbende rådgivning for udlejere over hele landet.

Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommer til rådgivning for både udlejere og lejere. Læs mere om lejelovgivningen på Lejeret.com, hvor vi har samlet en stor mængde spørgsmål og svar på mange lejeretlige emner.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring lejeret.

Huslejenævnet

Det kan desværre ikke undgås, at lejer og udlejer nogen gange bliver uenige om, hvem der skal udføre hvad i lejemålet, eller hvor mange penge den ene skal betale til den anden. Er man som lejer af et privat lejemål utilfreds med udlejer, kan man klage over det til Huslejenævnet.

For at afhjælpe problemer mellem udlejer og lejer er der i hver kommune oprettet et Huslejenævn, som fortrinsvis behandler klager fra lejerne. Huslejenævnet holder sædvanligvis til på rådhuset i den enkelte kommune.

Huslejenævnet har et fast sekretariat, som forbereder sagerne. Selve nævnet består af tre personer.

 • 1 uddannet jurist.
 • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra udlejerorganisationerne.
 • 1 medlem udpeget af byrådet efter indstilling fra lejerorganisationerne

En del vil måske undlade at klage over forhold, de er utilfredse med, hvad enten det drejer sig om mangler eller om størrelsen af huslejen, fordi mange er bange for udlejers reaktion. Det er derfor vigtigt at vide, at man som lejer i meget stort omfang er beskyttet mod, at udlejer kan opsige eller forringe ens lejemål.

De typiske sager, som Huslejenævnet tager stilling til, omhandler:

 • Uenighed om mangler ved lejers indflytning
 • Størrelsen af huslejen
 • Udlejers og lejers vedligeholdelsespligt
 • Mangler ved lejemålet
 • Klager over vand- og varmeregnskaber
 • Afregning af depositum ved fraflytning
 • Lejers overtrædelse af husordenen, herunder hvis lejers husdyr er til gene for andre beboere.


Både udlejer og lejer kan indbringe sager for Huslejenævnet.

Inden lejer klager til Huslejenævnet, skal lejer have klaget til udlejer, og udlejer skal have afvist klagen eller undladt at svare. Klager man over to forskellige forhold, så behandles de som to separate sager. Der skal dog kun betales ét gebyr, når blot man klager over flere ting samtidig. I visse tilfælde er det udlejer, der er forpligtet til at starte sagen i Huslejenævnet.

Når gebyret er betalt, overtager Huslejenævnet sagen og indhenter en udtalelse fra begge parter. Huslejenævnet vil ofte besigtige lejemålet. Huslejenævnet har pligt til selv at skaffe alle de nødvendige oplysninger fra henholdsvis lejer og udlejer for at kunne træffe den rigtige afgørelse. Giver man ikke Huslejenævnet de oplysninger, som nævnet anmoder om, risikerer man, at nævnet træffer en afgørelse til fordel for den anden part i sagen.

Beboerklagenævnet

Bor man i en almen boligforening, kan man ikke klage til Huslejenævnet. I stedet skal man klage til det lokale beboerklagenævn, hvis man er utilfreds med forhold i boligforeningen, og boligforeningen har afvist lejers klage.

Reglerne for at klage til beboerklagenævnet er de samme som for at klage til Huslejenævnet, og sagsbehandlingen og prisen er også ens. Huslejenævnet og Beboerklagenævnet har sædvanligvis samme adresse.

De typiske sager, som Beboerklagenævnet tager stilling til, omhandler:

 • Mangler ved lejemålet
 • Klager over vand og varmeregnskaber
 • Afregning af depositum ved fraflytning
 • Lejers overtrædelse af husordenen.

Bemærk, at Beboerklagenævnet modsat Huslejenævnet ikke kan tage stilling til klager over størrelsen af huslejen, da man som lejer af en almen bolig ikke kan klage over huslejen.

 

 

Boligretten

Boligretten er i bund og grund det samme som byretten. Boligretten er altså en almindelig domstol, og bortset fra nogle særregler behandles sagerne ligesom ved en almindelig civil retssag.

Hvor der i almindelige retssager kun deltager én dommer, kan man i boligretten bede om, at der også deltager to lægdommere. I så fald vil der være tre dommere, der skal afgøre sagen.

 • 1 dommer ansat ved retten
 • 1 lægdommer udpeget af udlejerorganisationerne
 • 1 lægdommer udpeget af lejerorganisationerne.


De to lægdommere er ikke jurister, men har praktisk erfaring med lejeforhold.

Er man utilfreds med en afgørelse truffet af Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, kan man inden for en frist på fire uger anlægge en retssag ved boligretten. Retssagen skal anlægges mod udlejer eller lejer og ikke imod Huslejenævnet.

Derudover kan Boligretten træffe afgørelse om alt, der måtte vedrøre lejeforholdet, herunder også om en opsigelse eller ophævelse af lejeaftalen er berettiget.

Har lejer vundet sagen i Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, vil lejer sædvanligvis kunne få retshjælpsdækning til sagen eller fri proces i boligretten.

Boligretten vil bede båd udlejer og lejer om at komme med de oplysninger og bemærkninger, som parterne ønsker at have med i sagen. Boligretten vil – modsat Huslejenævnet – ikke selv indhente de nødvendige oplysninger.

Ændring af husleje

Reglerne for forhøjelse af huslejen i enten boliglejemål eller erhvervslejemål er komplicerede, og hvilke regler der gælder afhænger bl.a. af ejendommens

 • beliggenhed
 • alder
 • størrelse
 • tidligere anvendelse

 

Nedenfor giver vi et overblik over de forskellige regler, for henholdsvis boliglejemål og erhvervslejemål.

Huslejeforhøjelse i boliglejemål

At beregne huslejen i et boliglejemål er en større videnskab, og der findes i alt 9 forskellige metoder, til at finde ud af, hvordan huslejen beregnes. Vi har imidlertid gjort det enkelt at overskue, hvordan huslejen beregnes. I skemaet nedenfor kan du selv finde ud af, efter hvilke principper huslejen beregnes i det enkelte lejemål.

Det lejedes værdi

Beregnes lejen efter det lejedes værdi, kan huslejen forhøjes, hvis den nuværende leje er mindst ca. 10-15 % mindre, end det aktuelle niveau for det lejedes værdi. Lejen kan tidligst forhøjes 2 år efter, at den senest er blevet forhøjet.

Omkostningsbestemt leje

Lejen kan forhøjes, hvis udlejers rimelige udgifter til drift og vedligeholdelse af ejendommen bliver større. Udlejer skal udarbejde et budget som dokumentation for, at lejen med rimelighed kan forhøjes.

Markedsleje

I disse lejemål kan lejen kun forhøjes, såfremt det er aftalt i lejekontrakten, og kun hvis der sker en stigning i nettoprisindekset.

Almene boliger

I almene boliger kan huslejen forhøjes, såfremt der sker ændringer i budgettet for den pågældende boligforening..

Huslejeforhøjelse i erhvervslejemål

Reglerne om forhøjelse af huslejen i et erhvervslejemål til den aktuelle markedsleje findes i erhvervslejelovens § 13. Der kan i lejekontrakten være aftalt fravigelser fra § 13, hvorfor man altid skal starte med at læse lejekontrakten, inden man begynder at forhøje huslejen.

 1. Første skridt vil være en at få udarbejdet en markedsvurdering af en ejendomsmægler.

 2. Næste skridt er at varsle lejeforhøjelse overfor lejer. Lejeforhøjelsen fordeles med 1/4 pr. år i 4 år, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.

 3. Lejer får samtidig 6 uger til at gøre indsigelser mod reguleringen af lejen. Hvis lejer gør indsigelser skal der startes en sag ved boligretten. Her bør man vælge 3-dommer behandling, hvor der er 1 juridisk dommer og 2 lægdommere, en for henholdsvis en lejerorganisation og en fra en udlejerorganisation.

 4. Under en retssag vil det være nødvendigt at kunne fremvise sammenligningslejemål, dvs. tilsvarende lejemål i nærområdet, som har en tilsvarende leje til den, som udlejer ønsker lejen forhøjet til. Der bør fremlægges lejekontrakter på disse lejemål.

 5. På samme vis har lejer mulighed for at fremvise sammenligningslejemål, som kan bevise, at lejen i forvejen er rimelig eller måske endda for høj.

 6. Hovedforhandlingen ved retten vil starte med en besigtigelse af lejemålet, samt af de sammenligningslejemål, som parterne ønsker at fremvise. På den baggrund vil retten træffe afgørelse om, hvad markedslejen for lejemålet er.

 

Medmindre lejemålet er uopsigeligt, kan lejer vælge at opsige lejeaftalen og fraflytte, såfremt lejer er utilfreds med den forhøjede leje.

Lejekontrakter

Du kan bestille vores top-lejekontrakter til fast lav pris og hurtig levering. Vi udarbejder boliglejekontrakter for kun 2.999 kr. inklusiv moms, og erhvervslejekontrakter fra kun 3.499 kr. inklusiv moms. Du har også mulighed for at kontakte os for en fast pris.

Lejekontrakten udarbejdes helt efter dine ønsker, og sikrer at du som udlejer stilles bedre end efter lejelovens almindelige regler. Vi er eksperter i lejeret og blandt Danmarks førende advokatfirmaer, når det kommende til rådgivning til både udlejere og lejere.

Kontakt os allerede i dag og få din lejekontrakt i morgen.

Bestil lejekontrakt

Har du juridiske udfordringer?

Lejeret - Bogen for udlejere og lejere

Advokat Søren Vasegaard Andreasen (H) har i 2012 udgivet bogen “Lejeret”, som på almindeligt dansk beskriver lejers og udlejers rettigheder og pligter. Bogen giver en masse gode råd til , hvordan både lejer og udlejer kan varetage sine interesser bedst muligt. Bogen indeholder desuden en række overskuelige illustrationer samt mange eksempler på, hvad man som lejer eller udlejer skal skrive til den anden i forskellige situationer.

Andre sagsområder

Ansættelsesret
Inkasso
Selskabsret
Ejendomsadministration
Varemærkeret
Entrepriseret
Retssager
Dødsboer
Ejendomshandler
Fast ejendom
Testamente
Ægtepagter