PRIVATE -
SAGSOMRÅDER

Testamente

Testamente

Et testamente er en disposition, hvor du råder over de ejendele du efterlader ved din død. Hos Paragraf Advokaterne ved vi, hvor vigtigt det er, at få oprettet et testamente – og få gjort det rigtigt. Også selvom du tænker, at det først er langt ude i fremtiden, at du får brug for det. 

For at kunne oprette et testamente skal du:

 • Være mindst 18 år gammel eller have indgået ægteskab
 • Man skal kunne handle fornuftsmæssigt
 • Man må ikke være påvirket af tvang, svig eller lignende

 

Testamentet skal oprettes ved en notar, eller foran vidner. I helt særlige tilfælde kan et nødtestamente også anses for gyldigt. Når du bestiller et testamente hos os, får du både et notartestamente, vidnetestamente og et nødtestamente med fuld vejledning i, hvad du skal gøre for, at det er gyldigt.

Der kan være mange årsager til, at du bør oprette et testamente. Men husk, at har du ikke lavet et, så fastsætter arveloven, hvem der skal arve, og hvor meget hver enkelt skal have. Og det er ikke altid en helt fair fordeling. 

Hos Paragraf Advokaterne har vi stor erfaring med at oprette testamenter, og sammen finder vi dine behov.

Derfor opretter mange et testamente

Der kan være mange årsager til at oprette et testamente – her er nogle af dem: 

 • Du ønsker at sikre sin ægtefælle/samlever bedst muligt ved din død.
 • Du ønsker at en eller flere af dine arvinger, skal arve mere/mindre end andre.
 • Du ønsker at en bestemt ejendel skal tilfalde en bestemt arving.
 • Du ønsker at arven efter dig skal være dine arvingers særeje.
 • Du ønsker at fordele arven på en anden måde end arveloven foreskriver.
 • Du vil bestemme, hvor dine børn skal opfostres, hvis du dør, inden de bliver voksne.
 • Du har ingen arvinger efter arvelovens regler, men ønsker ikke at dine ejendele skal tilfalde Staten.

Kontakt os her, hvis du har brug for råd og vejledning omkring testamente.

Arveloven

Fordeling af arven efter arveloven

Har du ikke lavet testamente, så fastsætter arveloven, hvem der skal arve, og hvor meget hver enkelt skal have.

Er du gift, arver din ægtefælle halvdelen af det, som du efterlader dig. Resten fordeles efter arveklasser. Er du ikke gift, fordeles hele arven efter arveklasserne.

Arveloven deler familien op i 3 arveklasser.
1. arveklasse er dine børn. Er et barn død, arver dettes børn (dine børnebørn) osv. i stedet for barnet.
 
2. arveklasse er dine forældre, og de arver kun, hvis der ikke er nogen arvinger i 1. arveklasse. Er en eller begge dine forældre døde, arver forældrenes øvrige børn (dine søskende) og efter dem deres børn (dine nevøer og niecer) osv.

3. arveklasse er dine bedsteforældre, og de arver kun, hvis der ikke er nogen arvinger i 1. og 2. arveklasse. Er dine bedsteforældre døde arver deres børn (din morbror, farbror, moster og faster).

Er der fortsat ingen arvinger arver Staten

Fælleseje

Er arvingerne gift indgår arven som fælleseje i ægteskabet, medmindre arvingen har særeje.

Hvis du er tilfreds med, at arven fordeles efter arveloven, så behøver du ikke oprette testamente, men ønsker du en anden fordeling, så skal du lave et testamente.

Årsager til at du bør oprette et testamente:

 • Du ønsker at sikre din ægtefælle/samlever bedst muligt ved din død.
 • Du ønsker at en eller flere af dine arvinger, skal arve mere/mindre end andre.
 • Du ønsker at en bestemt ejendel skal tilfalde en bestemt arving.
 • Du ønsker at arven efter dig skal være dine arvingers særeje.
 • Du ønsker at fordele arven på en anden måde end arveloven foreskriver.
 • Du vil bestemme, hvor dine børn skal opfostres, hvis du dør, inden de bliver voksne.
 • Du har ingen arvinger efter arvelovens regler, men ønsker ikke at dine ejendele skal tilfalde Staten.

Vi tilbyder et gratis servicetjek af dit testamente, ligesom du altid kan få svar på de spørgsmål, du har omkring arv.

Har du juridiske udfordringer

Regler for testamente

I dit testamente kan du bestemme ret frit, men med visse begrænsninger.

Er du gift, arver din ægtefælle 1/4 af det du efterlader dig som tvangsarv. Din ægtefælle har desuden ret til af boet at udtage ejendele fra det fælles hjem, ligesom din ægtefælle vil have ret til at overtage ejendommen, hvis vedkommende har råd til det. Din ægtefælle kan desuden sidde i uskiftet bo med arvingerne. Fællesarvinger skal ikke give deres samtykke til uskiftet bo, men det skal særarvinger (altså dine særbørn). Er du gift, vil indholdet i dit testamente derfor ofte først blive effektueret den dag, hvor din ægtefælle dør, eller vælger at skifte med børnene.

Har du børn arver dine børn til sammen 1/4 som tvangsarv. Er du gift og har børn arver ægtefællen 1/8 og børnene deler 1/8, mens du frit kan råde over 3/4 ved testamente.

Den del af din arv som du kan vælge at testamentere væk, kan du frit give til hvem du ønsker. Det skal blot skrives ned i et testamente, hvem du ønsker skal have arven, da den ellers vil blive fordelt i henhold til arvelovens regler.

 • Du kan give kontantbeløb til personer, foreninger eller velgørende formål.
 • Du kan vælge, hvem der skal arve bestemte genstande.
 • Du kan gøre arven efter dig til arvingens særeje.
 • Du kan vælge at båndlægge arven, indtil arvingen når en vis alder.

Typer af testamente

Notartestamente

Et notartestamente er den mest almindelige type testamente, da det også er den type testamente, der med størst sikkerhed er udtryk for, hvordan afdøde ønsker arven efter sig fordelt.

Notaren er en ansat ved domstolene, og har til opgave at sikre bl.a. at det er de rette personer, der underskriver et testamente, og at man kan handle fornuftsmæssigt. Testamenter oprettet ved en notar – notartestamente – anses derfor for de mest bevissikre i forhold til, om indholdet stemmer overens med afdødes ønsker.

Det fungerer i praksis sådan, at vi efter møde med dig udfærdiger testamentet, som du ønsker det. Herefter får du testamentet udleveret, og du skal herefter forbi den lokale notar, hvor du underskriver testamentet, mens notaren ser på. Du skal medbringe billed-id, eller anden dokumentation som bevis for, at det er dit testamente.

Det koster en retsafgift på 300 kr. at oprette et notartestamente. Beløbet betales direkte til notaren.

Testamentet er gyldig i det øjeblik, du har underskrevet det. En kopi af testamentet opbevares i Personbogen på dit CPR-nummer, mens du får originalen med hjem med notarens påtegning på.

For at tilbagekalde et testamente skal der oprettes et nyt testamente. Dog bortfalder bestemmelser i testamentet om, at ægtefæller eller samlevende skal arve hinanden automatisk ved samlivsophør medmindre andet udtrykkeligt er bestemt.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente oprettes ved, at testator udarbejder sit testamente og underskriver det foran mindst to vidner.

Der er visse betingelser, der skal være opfyldt i forhold til vidnerne.

 • Vidnerne skal være mindst 18 år gamle
 • Vidnerne skal kunne handle fornuftsmæssigt
 • Vidnerne skal have forståelse for, hvad det vil sige at vidnebekræfte testamentet
 • Vidnerne eller deres nærtstående må ikke være begunstigede i testamentet (der er dog en bagatelgrænse)
 • Vidnerne bør underskrive testamentet med deres fulde navn, adresse og stilling

 

Testamentet er gyldigt, når det er underskrevet af testator og de to vidner.

Nødtestamente

Hvis man er syg eller man på grund af nødstilfælde er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente, kan man oprette et nødtestamente.

Der stilles ingen formkrav til udformningen af et nødtestamente, hvorfor det b.la. kan oprettes

 • Mundtligt til to vidner. Vidnerne bør her snarest muligt skrive testamentet ned og underskrive dokumentet
 • Ved lydoptagelse, f.eks. på en telefonsvarer
 • Pr. brev
 • SMS
 • E-mail
 • eller lignende

 

Skriftlige nødtestamenter bør underskrives af testator, som sikkerhed for, at det er udtryk for testators vilje.

Et nødtestamente bortfalder automatisk senest 3 måneder efter, at nødsituationen er overstået. Så snart nødsituationen er overstået, bør testator derfor sørge for, at få nødtestamentet erstattet af et notartestamente eller et vidnetestamente.

Børnetestamente

Har du børn under 18 år, er det muligt i testamentet at anføre, hvem du ønsker at børnene skal vokse op hos, hvis du dør, inden børnene fylder 18 år.

Er man to om forældremyndigheden, og dør den ene forælder, er det automatisk den anden forælder, der får den fulde forældremyndighed. Men indimellem sker det desværre, at begge forældre dør, f.eks. i en ulykke, så det er en god idé at tage stilling til, hvor barnet så skal vokse op.

Det er i sidste ende myndighederne, der afgør, hvor børnene skal vokse op ved forældrenes død, men har man i et testamente taget stilling til det, vil myndighederne i høj grad følge forældrenes ønsker.

I testamentet kan du desuden tilføje, at dem der får forældremyndigheden ved din død, skal have et månedligt beløb af arven til at dække de løbende udgifter til barnet. Dette kan være en god idé, da barnets arv vil være båndlagt, indtil barnet fylder 18 år.

Fremtidsfuldmagt

Oprettelse eller ændring af testamente sker som regel på følgende måde:

 • Vi holder et møde, hvor vi drøfter dine ønsker til fordelingen af dine værdier efter din død.
 • På baggrund heraf udarbejder vi et udkast til testamente, som du får til gennemlæsning og godkendelse.
 • Herefter fremsender vi det endelige testamente til dig.
 • Du skal tage testamentet med til notaren ved den nærmeste byret, hvor du underskriver testamentet foran notaren. Efter nærmere aftale deltager vi gerne ved underskrivelsen. Notaren skal se gyldig legitimation, og du skal betale et gebyr til notaren på 300 kr.
 • Notaren stempler herefter testamentet, og testamentet opbevares elektronisk i personbogen.

Bestil testamente

Hvilken domstol skal benyttes, hvilke omkostninger kan der forventes, har du en retshjælpforsikring og, er der vidner. Dette er alle fire emner, du vil blive introduceret til i forbindelse med en retssag. Nedenfor kan du læse mere omkring de enkelte emner.

Leveringstid: 1 – 4 arbejdsdage

Leveringstid: 1 – 4 arbejdsdage

Leveringstid: 1 – 4 arbejdsdage

Har du juridiske udfordringer

Andre sagsområder indenfor det private

Dødsboer
Retssager
Ejendomshandler
Fast ejendom
Entrepriseret
Lejeret
Ægtepagter