Kriminelle lejere kan nemmere sættes ud af lejemål

Højesteret udvider med en ny dom fra den 1. maj 2018 muligheden for at smide kriminelle lejere ud af deres lejemål. Det samme gælder, hvis blot den kriminelle er en del af lejers husstand, f.eks. hvis det er lejers barn, der har begået kriminalitet.

Indtil nu har retspraksis sagt, at kriminaliteten skal være foregået i eller ved den ejendom, hvor lejer selv bor. Det skal være indenfor området af den samme boligforening eller ejendom. Men Højesteret siger nu, at man også godt kan ophæve på baggrund af kriminalitet, der foregår i et nærliggende område. I det konkrete tilfælde var der udøvet vold på et fælles samlingssted i bydelen Vollsmose i Odense, og selvom samlingsstedet ikke lå på boligforeningens område, men ca. 500 meter væk, lagde Højesteret til grund, at der var en sådan sammenhæng mellem ejendommen og det pågældende sted, og at der var tale om ét boligområde, selvom der lå flere forskellige almene boligforeninger i området, at der godt kunne ske ophævelse af lejemålet på denne baggrund.

Dommen forøger således det geografiske område, indenfor hvilken kriminalitet kan begrunde, at kriminelle lejere kan blive smidt ud af deres lejemål. Dommen slår også fast, at det fortsat altid handler om en konkret vurdering, om der rent faktisk skal ske ophævelse eller ej. Der findes righoldig retspraksis på området, som sammen med den helt nye dom, giver et fingerpeg om, hvordan en given sag kan forventes at falde ud.

Jo større tilknytning der er mellem lejemålet/ejendommen og den kriminelle handling, desto større sandsynlighed er der for, at udlejer kan ophæve lejemålet med henvisning til den begåede kriminalitet.

Dommen fra Højesteret må forventes at få den konsekvens, at vi vil se flere sager, hvor almene boligforeninger eller private udlejere vil ophæve et lejemål som følge af enten lejers eller en i husstandens kriminalitet. Det vil herefter skulle vurderes sag for sag, om der er grundlag for at sige, at der er tilstrækkelig sammenhæng mellem ejendommen og stedet, hvor kriminaliteten er foregået, samt om de øvrige forhold i øvrigt er tilstrækkelige til en ophævelse.

Hos Paragraf Advokaterne har vi tidligere ført sager både for udlejere og lejere omkring ophævelse af lejemål på grund af misligholdelse, og du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse af din sag.