Har vi vundet hævd?

Spørgsmål:

Vi ved ikke rigtig, hvor vi står i denne sag.

Vores grund går 1,23cm ind på vores nabos grund og 85 cm ind på en anden nabos grund. Vi har haft vores sommerhus i 12 år og har fået at vide ved en helt tredje nabo, at vores hæk og hegn, hvor skelrørene står, har stået der siden 1978. Så mener vi jo, at vi kan søge hævd på det. Er det korrekt?

Svar:

Som udgangspunkt ejer man alene det areal, som i matrikelkortet er anført at høre til den pågældende matrikel. Imidlertid kan der over tid ske ændringer som følge af, at f.eks. hæk og hegn har flyttet sig.

For at I kan vinde hævd på det jordstykke, der går mellem matriklens grænse og hækken eller hegnet, skal en række betingelser være opfyldt:

  1. Brugen af arealet er ikke aftalt med jeres nabo. I bruger altså arealet uberettiget, men har brugt arealet som om det var jeres eget.
  2. Jeres nabo må ikke have afbrudt jeres råden over arealet enten fysisk eller ved dom.
  3. Jeres brug af området skal have varet uafbrudt i mindst 20 år


Reglerne om hævd stammer fra Danske Lov fra 1683 og lyder således:

DL 5-5-1:     Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant eller i Forlæning, eller i Forsvar.

DL 5-5-2:     Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd.
Ud fra de oplysninger I er fremkommet med, vurderer jeg, at I har vundet hævd på arealet, blot det kan bevises, f.eks. ved forklaring fra jeres tredje nabo, at I eller de forrige ejere, har benyttet arealet i tilsammen mindst 20 år.

Hvis I ønsker at få papir på, at I har vundet hævd på det pågældende areal, så skal I først kontakte jeres nabo og høre, om I kan blive enige om, at det pågældende areal hører til jeres ejendom.

Kan I det, vil en landinspektør nemt kunne sørge for at få overført arealet til jeres matrikel. Er naboen uenig, vil I skulle begære en skelforretning. Det sker ved henvendelse til en landinspektør. Det vil generelt være en god idé at have en advokat med til en skelforretning. Udgifterne til gennemførelse af en skelforretning vil ofte kunne dækkes af jeres retshjælpsforsikring.

I jeres konkretet tilfælde vil jeg dog anbefale, at I ikke går videre med sagen, medmindre jeres naboer allerede har rejst en tvist om arealerne med krav om, at arealerne tilbageføres.

Læs mere om naboret.