Rettigheder og pligter

Hvad er en pligt?

En pligt er en handling som du ifølge lov eller aftale er pålagt at udføre.

Lovgivningen fastsætter en række pligter, som man som bosiddende i Danmark er forpligtet til at overholde.

Som eksempler på pligter i lovgivningen kan nævnes

 • Værnepligt (pligt til militærtjeneste)
 • Forældreansvar
 • Færdselsloven (pligt til at følge visse regler i trafikken)
 • Straffeloven (pligt til at opføre sig på en bestemt måde)


Derudover kan man pålægges en pligt i en privat aftale.

Som eksempler på private pligter kan nævnes

 • Ansættelsesaftale (pligt til at udføre et bestemt stykke arbejde mod betaling)
 • Lejekontrakt (pligt til at betale husleje ctr. pligt til at stille en bolig til rådighed)


Pligter er generelt kendetegnet ved, at manglende overholdelse af en pligt (pligtforsømmelse) medfører en konsekvens enten i form af et straffeansvar eller et erstatningsansvar.

Pligter i henhold til lovgivningen vil som oftest være ensidige i den forstand, at du skal overholde dem for at undgå en konsekvens, mens pligter i private forhold som hovedregel stammer fra en gensidig aftale om ydelse og modydelse, hvor begge parter har pligter overfor hinanden.

Hvad er en rettighed?

Rettigheder er pligters modpol. Rettigheder kan som pligter fastsættes ved lov eller aftale.

Det samme gælder som for pligter, at lovgivningen kan fastsætte en rettighed for dig, uden krav om modydelse. Det kan f.eks. være

 • Retten til gratis skolegang
 • Retten til gratis sundhedspleje
 • Retten til folkepension


I andre tilfælde kan rettigheden være bundet op på en modydelse eller at visse betingelser først er opfyldt

 • Retten til at køre bil efter en vis minimumsalder og bestået køreprøve
 • Retten til at stifte en virksomhed, når visse betingelser er opfyldt
 • Retten til at stemme ved demokratiske valg når man har nået valgretsalderen


I private forhold følger rettigheder og pligter som hovedregel hinanden.

 • Har man ret til løn fra en arbejdsplads, har man også pligt til at udføre et stykke aftalt arbejde.
 • Har man ret til en lejebolig, har man også pligt til at betale husleje


Dette er den helt overordnede definition af de to begreber, som danner grundlaget for store dele af lovgivningen og retssystemet. Dykker man derimod ned i begreberne i konkret anvendelse, kan der skrives endog meget tykke bøger omkring rettigheder og pligter for både staten, virksomheder og borgere.

Relaterede artikler: