Nye regler for ægtefællesammenføring pr. 1. juli 2018

Folketinget vedtog den 4. juni 2018 nye regler for ægtefællesammenføring, der gælder for ansøgninger indgivet fra den 1. juli 2018.

Reglerne betyder formentlig, at det bliver betydelig sværere at opnå familiesammenføring.

Ændringerne kommer blandt andet i kølvandet af, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 2016 slog fast, at Danmark diskriminerede statsborgere som havde opnået statsborgerskab sent i livet. Herefter er tilknytningskravet erstattet med et nyt integrationskrav i de nye regler.

De nye regler har seks hovedpunkter.

Integrationskravet, hvorefter det normalt vil være en betingelse for at få opholdstilladelse, at den herboende og den ansøgende ægtefælle samlet opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser. Dog skal herboende ægtefælle under alle omstændigheder opfylde kravet om danskkundskaber, hvorefter der reelt er tale om at ægtefællerne skal opfylde 3 ud af 5 betingelser.

 • Herboende ægtefælle har arbejdet i Danmark i mindst 5 år.
 • Herboende ægtefælle har en uddannelse på mindst 6 år – ud af disse 6 år skal mindst 1 år være udover folkeskolen.
 • Ansøgende ægtefælle har enten dansk- eller engelskkundskaber. Her kræves prøve i Dansk 1 eller engelskprøve på niveau B1.
 • Ansøgende ægtefælle har arbejdet mindst 3 ud af de senest 5 år.
 • Ansøgende ægtefælle har en uddannelse af mindst 1 års varighed.


Besøgskravet,
 hvorefter det vil være en betingelse for at få opholdstilladelse, at den ansøgende ægtefælle har haft mindst ét lovligt besøg i Danmark.

De såkaldte overførte betingelser, hvilket betyder at gældende regler for permanent opholdstilladelse overføres til at være gældende for familiesammenføring. Dette gælder dog ikke for danske og nordiske statsborgere og flygtninge.

Boligkravet skærpes, idet herboende ægtefælles bolig ikke må ligge i et område, som optræder på den nye liste over udpegede boligområder. Kravet om passende bolig efter de gamle regler finder fortsat anvendelse.

Økonomisk sikkerhedsstillelse skærpes, således at herboende ægtefælles normalt skal stille sikkerhed for 100.000 kr.

Danskprøve på A1 + A2-niveau, reglerne for ansøgers danskkundskaber skærpes, idet der nu stille krav om, at ansøger tillige med at bestå danskprøve på A1-niveau inden 6 måneder skal bestå danskprøve på A2- niveau inden for 9 måneder.

Ved siden af disse ændringer gælder fortsat de gamle betingelser for ægtefællesammenføring, hvorefter følgende krav forsat skal være opfyldt:

 • Gyldigt ægteskab, ægteskabet skal anerkendes efter dansk ret.
 • Fast samliv, hvis I ikke er gift, kan der ansøges, hvis I har boet sammen i mindst 1år og 6 måneder på fælles adresse, dette krav kan i særlige tilfælde fraviges.
 • Ægteskab eller samliv skal være indgået efter eget ønske
 • Ægteskabet må ikke være indgået kun for at opnå opholdstilladelse
 • 24- års reglen, hvorefter I begge skal være mindst 24 år.
 • Fuldtidsarbejde mindst 3 år ud af de seneste 5 år, fuldtidsarbejde er en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer.
 • Selvforsørgelse, hvorefter herboende ægtefælle ikke må have modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller efter integrationsloven inden for de seneste 3 år forud for afgørelsen om ægtefællesammenføring. Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelse til kravet.
 • Ikke dømt for vold mod ægtefælle


Kravet om at herboende ægtefælle skal have bestået Prøve i Dansk 3, skal altid være opfyldt.
Betingelsen kan opfyldes blandt andet ved:

 • Studieprøven er bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).
 • Folkeskolens prøver 9. eller 10. klasse er bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen).
 • Bevis for studentereksamen (stx), (hhx), (htx, (hf) eller (eux).


Der stiller yderligere krav om, at herboende ægtefælle når denne ikke er dansk eller nordisk statsborger skal have permanent ophold og stadig opfylde betingelserne herfor på tidspunktet for afgørelse om ægtefællesammenføring. I særlige tilfælde kan der gøres undtagelse hertil.

Med de nye regler og krav til både herboende og ansøgende ægtefælle bliver reglerne om ægtefællesammenføring ikke lettere tilgængelige.

Det anbefales derfor, at I søger juridisk rådgivning inden I ansøger.

Vi har hjulpet mange herboende danskere med deres ansøgning om ægtefællesammenføring og vil også gerne hjælpe dig. Vores rådgivning starter altid med en uforpligtende snak om netop jeres sag og problemstillinger, hvorefter vi sammen finder en løsning.